Regulamin koncertów plenerowych podczas Mixera Regionalnego Łódzkie 2018

Charakter imprezy: impreza niemasowa, plenerowa, artystyczna

Termin: 8 września 2018 r. godz. 19.00–22.00, 9 września 2018 r. godz. 17.00–21.30

           

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje na terenie wyznaczonym tj. terenie koncertów plenerowych podczas Mixera Regionalnego Łódzkie 2018 przy Głównej Scenie,  zwanych dalej Imprezą.
 2. Pojęcia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
 • „Impreza” – oznacza koncerty odbywające się na Głównej Scenie w ramach wydarzenia Mixer Regionalny Łódzkie 2018 podczas imprezy,
 • „Służby Porządkowe” – oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Imprezy,
 • „Obiekt” – oznacza Teren Imprezy,
 • „Teren Imprezy” – oznacza wygRodzony teren w Pasażu Schillera przy Scenie Głównej,
 • „Uczestnik – (widz, publiczność), oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie,
 • „Organizator” – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Promocji
  i Współpracy Zagranicznej.
 1. Regulamin jest wydany przez Organizatora imprezy: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały na wygrodzonym terenie, na którym przeprowadzana będzie Impreza. Każda osoba przebywającą na tym terenie w czasie trwania Imprezy zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem niniejszego Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i zasad korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza.

 

§ 2 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE

 1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania w trakcie Imprezy niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do poszanowania zieleni i mienia publicznego.
 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. napojów alkoholowych,
  6. napojów w szklanych i metalowych opakowaniach,
  7. napojów w butelkach plastikowych o pojemności większej niż 0,7 l (butelki o pojemności poniżej 0,7 l muszą być odkręcone bez nakrętki)
  8. substancji rażących lub farbujących,
  9. pojemników do rozpylania gazu,
  10. środków odurzających lub innych substancji psychotropowych.
 4. Ponadto zakazuje się:
  1. wchodzenia i przebywania na obszarach, które nie są dopuszczone dla widzów (pomieszczenia wewnętrzne, garderoby i inne pomieszczenia dla wykonawców i obsługi itp.),
  2. zastawiania dróg ewakuacyjnych,
  3. spożywania alkoholu,
  4. zaśmiecania terenu Imprezy,
  5. rzucania wszelkimi przedmiotami,
  6. wprowadzania zwierząt.
 5. Nieletni uczestnicy Imprezy powinni być po opieką osób dorosłych.
 6. Uczestnicy powinni stosować się do zarządzeń służb porządkowych, policji, straży pożarnej, Organizatora Imprezy oraz do przestrzegania przepisów ppoż.
 7. Uczestnicy powinni stosować się do komunikatów i poleceń wydawanych przez Organizatora Imprezy.
 8. Osoby, które będą stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia zostaną ujęte i niezwłocznie przekazane policji.
 9. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
  1. legitymowania uczestników w celu ustalenia tożsamości,
  2. przeglądania zawartości bagaży, odzieży Uczestników Imprezy w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty o których mowa w § 2 pkt. 3, niniejszego Regulaminu,
  3. stwierdzania uprawnień Uczestników Imprezy do przebywania na Imprezie, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy,
  4. wydawania poleceń porządkowych uczestnikom Imprezy zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia terenu Imprezy,
  5. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także chronionego mienia.
 10. Czynności wymienione w pkt. 9 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 11. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom Imprezy obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
  2. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi
   i organizującego pracę służb porządkowych,
  3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno- sanitarnego.
 2. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy w latach przyszłych. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 3. Organizator wyznacza strefy:
  1. widownia na czas koncertu – 600 miejsc siedzących oraz 300 miejsc stojących,
  2. punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
 4. Organizator zapewnia zabezpieczenie przeciwpożarowe poprzez:
  1. pracownicy obsługi, służby porządkowe i Organizator znają rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru,
  2. służby porządkowe są przeszkolone w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

 

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  1. na stronie internetowej Organizatora: www.mixer.lodzkie.pl,
  2. bezpośrednio przy Scenie Głównej,
  3. przy wejściach przez poszczególne bramy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie osób i mienia.